منبع تحقیق : پایان نامه حقوق گرایش بین الملل: بررسی همکاری میان صادرکنندگان بالقوه پروژه خط لوله صادرات گاز نابوکو در چارچوب نظریه بازی همکارانه

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوقگرایش بین الملل